Faggrupper i PPR

Logopæder

Logopæderne arbejder sammen med fx forældre, pædagoger, lærere eller andre fagpersoner om børn og unge, der har vanskeligheder med:

 • Udtale
 • Stammen
 • Hørelse
 • Sproget fx ordforråd, opbygning af sætninger og forståelse af beskeder
 • At læse og stave
 • Evnen til at aflæse den man taler med


PPRs logopæder underviser eksempelvis - i samarbejde med forældre - børn med deres udtale af lyde eller ord, og rådgiver og vejleder forældre, pædagoger og lærere ved bekymringer for, om barnets sprog og udtale udvikler sig alderssvarende. Det kan også være i tilfælde af at barnet stammer, eller hvis barnet har en hæs stemme.

I alle samarbejdsrelationer tager logopæden udgangspunkt i sprogets betydning for dit barns læring og for den sociale og personlige udvikling.

Hvis dit barn efter rådgivning og vejledning har behov for yderligere indsats, kan logopæden efter en konkret vurdering foretage en logopædisk undersøgelse, hvor barnet, forældre og de primære fagpersoner bliver inddraget.

En logopædisk undersøgelse kan bestå af:

 • Tests
 • Observationer
 • Samtaler

Ud fra en logopædisk undersøgelse kan PPR yde logopædisk bistand til dit barn, og det kan udmønte sig i en logopædisk vurdering (PPV).

Formålet med PPV’en er at afdække om der er noget, der gør, at der skal tages helt særlige hensyn til dit barn i læringsmiljøet.

Psykologer


Psykologerne arbejder sammen med fx forældre, pædagoger, lærere eller andre fagpersoner om børn og unge, der oplever udfordringer:

 • Socialt
 • Følelsesmæssigt
 • Fagligt

PPRs psykologer rådgiver og vejleder forældre eller faggrupper omkring dit barn, hvis der er bekymringer for at dit barn ikke er i tilstrækkelig personlig, faglig eller social udvikling. Fokus er på at sikre et helhedsorienteret og inkluderende læringsmiljø, der understøtter at dit barn trives, udvikler sig og lærer.

Hvis dit barn efter rådgivning og vejledning har behov for yderligere indsats, kan psykologen i samarbejde med dagtilbud eller skole og hjemmet beslutte, at der skal udarbejdes en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Her går psykologen tættere på barnet for at undersøge barnets forudsætninger for at indgå i læringsmiljøet. I PPV’en bl.a. kan indgå:

 • Psykologiske test
 • Observationer i læringsmiljøet
 • Spørgeskemaer
 • Forældresamtale
 • Børnesamtale

Formålet med PPV’en er at afdække om der er noget, der gør, at der skal tages helt særlige hensyn til dit barn i læringsmiljøet.

Specialpædagogiske vejledere

PPR har et såkaldt Kompetenceteam, som består af specialpædagogiske vejledere. Teamet tilbyder både individuelle og gruppeorienterede indsatser til kommunens folkeskoler, hvor målet er inkluderende læringsfællesskaber. Kompetenceteamets arbejde kan opdeles i to typer af indsatser:

Den ene indsats handler om, at de specialpædagogiske vejledere rådgiver både specialskoler og almene skoler om inklusion, når et barn skifter fra et specialiseret skoletilbud til almen folkeskole. Formålet er sikre gode overgange og succesoplevelser for både barn og familie samt skole.

Den anden indsats - kaldet Fleksibel Indsats - foregår i Hvidovres almene folkeskoler. Her vejleder de specialpædagogiske vejledere skolen om at skabe gode og inkluderende læringsmiljøer både med kortere indsatser og længerevarende forløb.

De specialpædagogiske vejledere samarbejder med lærere i almen folkeskole om forløb i klassen eller sparer med skoleledere og lærere om indsatser, som skolerne selv varetager.

Det er dit barns skole, der kan søge hjælp fra PPRs specialpædagogiske vejledere og samarbejdets omfang og indhold bliver koordineret mellem skolen og vejlederne.

Læs mere om hvordan PPR arbejder i konsultative forløb, logopædiske og psykologiske udredninger samt visitation til specialpædagogiske tilbud.